Thuốc Bắc Dương Lai Cảnh
DLC_LienLac  Kính mời quý khách ghé thăm Nhà Thuốc Bắc Dương Lai Cảnh của chúng tôi ở địa chỉ
11900 Bellaire Blvd. Houston, TX 77072
Giờ mở cửa:
   
  Giờ liên lạc điện thoại:
   Thứ Hai – Thứ Bảy:
      10:00 a.m. – 07:00 p.m.
       Sunday: 12:00 pm – 6:00 pm
        (mở cửa theo hẹn)
        
       Thứ Hai – Thứ Bảy
          07:00 a.m. – 10:00 p.m.
           Email: ndn0163@yahoo.com

         Cần tham khảo hay khám bệnh, xin vui lòng hẹn trước.

          Mẫu Liên Lạc